A Projektről:

A Norvég Lelki Egészség Projekt stratégiai célja, hogy a 12 hónapos projektidőtartam keretében országszerte 6 pilot helyszínen - Balatonföldváron, Hatvanban, Csongrádon, Szendrőn, Szentgotthárdon és Baktalórántházán – előmozdítsa a már működő Egészségfejlesztési Irodák (EFI) munkáján keresztül a terület lakosságának lelki egészség megőrzését, és annak mindenki számára értékként való megélését. A lelki egészségfejlesztésnek a mindennapokban alkalmazható módszereinek, ezek szakmailag megfelelően szervezett keretek között való alkalmazásának nincsenek hagyományai Magyaroroszágon. Természetesen több szakmai és civil kezdeményezés, alapítvány stb. létezik, mivel nagy igény van ezekre a társulásokra. A pilot célja, hogy ezeket a kezdeményezéseket összefogja, működésüket különböző módokon segítse.

A projekt keretein belül az Egészségfejlesztési Irodák az említett 6 helyszínen Lelki Egészség Központ funkcióval bővültek (LEK). A LEK feladata, hogy feltérképezze az adott járásban a lelki egészséget érintő legfontosabb problémákat, összegyűjtse és értékelje a mentális problémák megelőzésével, fel- és megismerésével, kezelésével kapcsolatos jó gyakorlatokat, valamint képzésekkel, és a preventív-integratív szemléletmód terjesztésével erősítse a szakemberek és segítők együttműködését. A LEK-ek meghatározott szakmai és módszertani szempontrendszer alapján hálózattérképet készítenek az adott járás hivatásos segítőiről és humán szolgáltatóiról, valamint azokról a civilekről és magánszemélyekről, akik valamilyen módon hozzájárulnak a lelki egészséggel kapcsolatos pozitív attitűdváltozáshoz az adott területen.

A LEK-ek folyamatosan keresik a szolgáltatási területen már előzetesen alkalmazott és bizonyított jó gyakorlatokat, amelyek hozzájárulnak az ott élők lelki egészségéhez. Az adott jó gyakorlatokat a projekt Módszertani Központja által kialakított, a szakmai evidenciákat figyelembe vevő audit és értékelési módszerek segítségével vizsgálják meg, ezután értékelik a potenciális helyi jó gyakorlat megfelelőségét és országos kiterjeszthetőségét. (Jó gyakorlat-tár)

A LEK munkatársak feladata közösségi szintű egészségfejlesztési és prevenciós tevékenységek megvalósítása, valamint a mentális egészségpromóciós tevékenységláncolat kialakítása, szervezése és menedzselése.

A projekt keretében létrejött Módszertani Központ szakmai és módszertani fejlesztéseket valósít meg, valamint a LEK-ek számára teljes körű háttértámogatást nyújt, tananyagok, eljárásrendek és ajánlások kidolgozásával. Mindezek mellett elemzi és értékeli a LEK-ek szakmai és szervezeti tevékenységét, adott esetben fejlesztési javaslatokat fogalmaz meg.

A probléma- és kapacitás-térkép, valamint jó gyakorlat-tár egy országos virtuális tudástárba kerülnek be, mely a későbbiekben szakemberek és laikusok számára egyaránt elérhető lesz.

A LEK-ek tevékenységének következtében a hálózatba bekapcsolódó intézmények, szervezetek és magánszemélyek többet fognak tudni egymás aktivitásáról, valamint a lelki egészség megőrzésének, fejlesztésének alapjairól (pl. életmóddal kapcsolatos kérdések, segélyhívó számok: 116-123 és 116-111, stresszkezelés, lelki elsősegélynyújtás, gyakori mentális betegségek stb.)

Az érintett terület lakosságában jobban tudatosul továbbá, hogy

 • a lelki egészség érték, amiért egyéni és közösségi szinten is lehet tenni,
 • mik a lelki egészség összetevői,
 • a mentális betegségek gyakoriak, de többnyire kezelhetők, és a legfontosabb, hogy van segítség.

A projekt eredményeként pontosabb helyzetképet kapunk az eltérő társadalmi-, gazdasági hátterű és egészségi állapotú országrészek lakosságának mentális egészségéről és problémáiról a lelki egészséget érintő teljes spektrumot (pszichiátria, pszichológia, alapellátás, járó- és fekvőbeteg ellátás, szociális terület, köznevelés stb.). A valós problématérképre alapozott szakmai- és oktatóanyagok, képzések lehetővé teszik, hogy a korábbinál hatékonyabb, a szakemberek és a laikusok szoros együttműködésére épülő olyan hálózat jöjjön létre, mely segít a mentális betegségekkel kapcsolatos problémák időbeli és szakszerű felismerésében, illetve megelőzésében, valamint a lelki egészség fejlesztésének mind mélyebb kiaknázásában.

A projekt során a következő főbb tevékenységek zajlanak:

 • A kezdeti időszakban a Módszertani Központ eljárásrendek segítségével leírja a lelki egészségfejlesztés helyi folyamatait, lépésekre bontva.
 • A Módszertani Központ feltölti az EFI-k álláshelyeit megfelelő szakemberekkel a LEK funkcióhoz.
 • Szervezetfejlesztési lépéseken, valamint TTT (Oktasd az oktatókat) képzésen keresztül felkészíti a LEK-eket a további működésre.

Az oktatás LEK-enként 4-4 alkalommal zajlik, témái:

 1. Depresszió, krízis és öngyilkosság.
 2. Stressz és stresszkezelés, adaptív és maladaptív stresszválaszok.
 3. Demenciák.
 4. Lelki egészséggel kapcsolatos kockázatbecslés és –kezelés, lelki elsősegély. Az oktatások között 1-1 nap feldolgozás zajlik tréning módszerekkel.
 • Problématérkép: A LEK-ek a kapott módszertani anyagok segítségével felmérik az adott járás mentális egészséggel kapcsolatos problémáit.
 • Hálótérkép: A LEK-ek meghatározott szempontok alapján hálótérképet készítenek az adott járás humán szolgáltatóiról, valamint azokról, akik valamilyen módon hozzájárulnak a lelki egészség gyarapodásához a területen.
 • Jó gyakorlat-tár: A LEK-ek keresik a területen zajló jó gyakorlatokat, amelyek hozzájárulnak az ott élők lelki egészségéhez. Amennyiben értelmezhető, audit módszerek segítségével megvizsgálják az adott jó gyakorlat működését.

 • Országos és helyi nyitókonferenciák zajlanak. A helyi nyitókonferenciákon már a jó gyakorlatok egy része is megjelenik és lehetőséget kap a bemutatkozásra.
 • Az elkészült problématérképek, hálótérképek és jó gyakorlat-tárak felkerülnek a Módszertani Központ által üzemeltetett honlapra, hozzáférhető módon.
 • Ugyancsak a problématérképek, hálótérképek és jó gyakorlat tárak alapján, a LEK-ek a Módszertani Központ támogatásával, elkészítik az adott terület mentális egészséggel/egészségfejlesztéssel kapcsolatos akciótervét, mely alapján egészségnapok, helyi workshopok és oktatások tartásával javítják a helyi hálózat hatékonyságát és együttműködését.
 • A Módszertani Központ elkészíti a teljes projekt hatékonysági elemzését, és ajánlásokat fogalmaz meg az ország egészére való kiterjeszthetőségre vonatkozóan, beleértve a finanszírozási tervet is.
 • Ezzel párhuzamosan az interszektoriális munkacsoportok ajánlásokat adnak a szakpolitikák számára „Mentális egészséget minden szakpolitikában!” címmel.